Projekty partnerskie

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje w partnerstwie z DGA S.A. projekt pn. „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim”, Umowa o dofinansowanie nr:RPWP. 08.03.02-30-0021/19-00.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy.

Beneficjentem i jednocześnie Partnerem Wiodącym Projektu jest DGA S.A.

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji przez osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej z subregionu poznańskiego, w szczególności w wieku 25-64 lat, osób 50+, o niskich kwalifikacjach, z miast średnich oraz tracących funkcje gospodarcze, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.

Projekt dotyczy zatem realizacji zadań statutowych WARP Sp. z o.o.