Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Sp. z o.o.:
Tomasz Adam Żłobicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ewelina Renata Ślugajska – Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Jahns – Członek Rady Nadzorczej
Jakub Kucharczyk – Członek Rady Nadzorczej
Izabela Jadwiga Mroczek – Członek Rady Nadzorczej

Kompetencje Rady Nadzorczej:
Zgodnie z §2 ustęp 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Kompetencje RN określone są Kodeksem spółek handlowych i Umową Spółki
W szczególności do kompetencji Rady należy:

a) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) Przekładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosku odnośnie udzielania członkom Zarządu Spółki absolutorium,

c) Zatwierdzanie regulaminu udzielania pożyczek,

d) Powoływanie, odwoływanie oraz zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z Prezesem Zarządu oraz na jego wniosek z pozostałymi członkami Zarządu Spółki,

e) Zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki, w razie gdy ich działanie jest sprzeczne z prawem lub umową Spółki,

f) Zatwierdzanie na wniosek Zarządu Spółki firmy audytorskiej badającej bilans Spółki,

g) Zwoływanie Zgromadzeń Wspólników w przypadkach przewidzianych Kodeksem Spółek handlowych.